• Odbierz prezent
MPAY S.A.: Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N (2021-03-26 18:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że z uwagi na zainteresowanie ofertą nabycia Akcji Serii N Spółki, zatwierdzoną Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Zarządu z dnia 23 lutego 2021 r. (dalej jako: „Uchwała nr 1”), w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2021 r., a także utrudnieniami w komunikacji z inwestorami spowodowanymi pandemią choroby COVID-19, Zarząd Spółki w dniu 26 marca 2021 r. powziął uchwałę na podstawie której zmienił terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N Spółki zatwierdzonej Uchwałą nr 1, które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii N zakończy się w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 09 kwietnia 2021 r. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. będą zawierane umowy objęcia Akcji Serii N.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii N zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii N, nie później jednak niż w dniu 12 kwietnia 2021 r., wiadomość o przedmiotowej uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – Informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57+48 22 515 62 00
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Andrzej BasiakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk