• Odbierz prezent
MPAY S.A.: Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki. (2021-02-18 16:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 r. do Spółki wpłynęło datowane na dzień 16 lutego 2021 r. zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, Panem Andrzejem Zdzisławem Basiakiem – Prezesem Zarządu Spółki, tj. od Pani Barbary Basiak, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 lit. a Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie transakcji MAR-Basiak Barbara 16-02-2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18ANDRZEJ BASIAKPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk