• Odbierz prezent
MPAY S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N (2021-02-23 20:37)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.
Temat


Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę na podstawie której przyjęto oraz zatwierdzono szczegółowy tryb i terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki serii N (dalej jako: „Akcje Serii N”), które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii N rozpocznie się w dniu 24 lutego 2021 r., zakończy zaś w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 26 marca 2021 r., o godz. 15:00. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. będą zawierane umowy objęcia Akcji Serii N.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii N, nie później jednak niż w dniu 29 marca 2021 r., wiadomość o której to uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – Informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MPAY S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)04-186
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Grochowska
21A(ulica)
(numer)+48 22 515 61 07
+48 22 515 62 00(telefon)

(fax)kontakt@mpay.com.pl
www.mpay.pl(e-mail)

(www)5213258216
015506707(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Andrzej BasiakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk