• Odbierz prezent
MPAY S.A.: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad (2023-06-08 00:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2023
Data sporządzenia:2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 9/2023 („ZWZA”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZA zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii S.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
PlikOpis
20230607 Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA_mPay.pdf
20230607_Uchwały_ZZWA_mPay_SA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-08Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2023-06-08Karol ZielinskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk