• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy krajowej na realizację kontraktu w branży chemicznej. (2021-03-11 13:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy krajowej na realizację kontraktu w branży chemicznej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 marca 2021 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta) otrzymała podpisaną umowę z podmiotem krajowym z branży chemicznej („Zleceniodawca”) na dostawę i montaż orurowania w ramach projektu dotyczącego budowy hali produkcyjnej nowego materiału dla ogniw akumulatorowych w Polsce („Umowa“).

Wartość wynagrodzenia MZRP za wykonanie prac wynosi ok. 8 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2020 r., przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia umownego obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i cen jednostkowych ustalonych ze Zleceniodawcą.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przypada na I kwartał 2022 r.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar, przy czym maksymalny łączny limit kar umownych z tytułu opóźnienia wynosi 10 % wynagrodzenia netto. Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Niezależnie od innych postanowień umownych, łączna odpowiedzialność MZRP ze wszystkich tytułów nie przekracza 100% wartości netto Umowy.

Zleceniodawca może w dowolnym momencie zawiesić realizację prac lub wypowiedzieć Umowę w całości lub w części.
Pozostałe postanowienia zawarte w Umowie nie odbiegają od warunków rynkowych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-11Dariusz PietyszukPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk