• Odbierz prezent
MOSTALZAB: raport finansowy (2021-02-26 18:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmz.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)
259400B2YUOXNE1TPY770000049844
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży 616 914,00601 374,00137 883,00139 796,00

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów544 791,00536 554,00121 763,00124 728,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej26 366,0020 417,005 893,004 746,00

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych0,000,000,000,00

Zysk (strata) brutto16 751,0016 354,003 744,003 802,00

Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej10 597,0010 357,002 368,002 408,00

Zysk (strata) na działalności zaniechanej0,000,000,000,00

Zysk (strata) netto, w tym:10 597,0010 357,002 368,002 408,00

- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące406,00265,0091,0062,00

- Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom spółki 10 191,0010 092,002 278,002 346,00

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,140,140,030,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,140,140,030,03

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej610,0013 609,00136,003 164,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 774,008 182,00-844,001 902,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 089,00-5 082,00243,00-1 181,00

Przepływy pieniężne netto przed zmianą z tytułu różnic kursowych, razem-2 075,0016 709,00-464,003 884,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po uwzględnieniu różnic kursowych na koniec okresu28 522,0031 036,006 181,007 288,00

Aktywa478 581,00451 973,00103 706,00106 134,00

Zobowiązania długoterminowe56 545,0056 005,0012 253,0013 151,00

Zobowiązania krótkoterminowe246 701,00229 271,0053 459,0053 838,00

Kapitał własny, w tym:175 335,00166 697,0037 994,0039 145,00

- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki173 558,00165 091,0037 609,0038 767,00

- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące1 777,001 606,00385,00377,00

Kapitał podstawowy149 131,00149 131,0032 316,0035 020,00

Liczba akcji (w szt.)74 565 269,0074 565 269,0074 565 269,0074 565 269,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,332,210,500,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,332,210,500,52


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo_Prezesa_do_Akcjonariuszy.xhtmlPismo Prezesa Zarządu
MZ_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Mostostal Zabrze SA za 2020 rok.
MZ_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesPodpisy do sprawozdania biegłego rewidenta.
msz-2021-01-14.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mostostal Zabrze za 2020 rok
msz-2021-01-14.zip.xadesPodpisy do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Zabrze.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Mostostal Zabrze za rok 2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtml.xadesPodpisy do sprawozdania z działalności Grupy Mostostal Zabrze.
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze audytora
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtml.xadesPodpis do Informacji Zarządu o wyborze audytora

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk