• Odbierz prezent
MOSTALZAB: raport finansowy (2021-02-26 18:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmz.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)
259400B2YUOXNE1TPY770000049844
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży 17 405,0035 865,003 890,008 337,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13 484,0027 423,003 014,006 375,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-8 670,00-4 108,00-1 938,00-955,00
Zysk (strata) brutto2 552,0018 638,00570,004 333,00
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej1 625,0017 349,00363,004 033,00
Zysk (strata) netto1 625,0017 349,00363,004 033,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,020,230,000,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,020,230,000,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 607,00-12 585,00-1 700,00-2 926,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 135,0029 805,00-924,006 928,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 345,00-15 746,001 642,00-3 660,00
Przepływy pieniężne netto, razem-4 397,001 474,00-983,00343,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu488,004 885,00106,001 147,00
Aktywa, razem160 887,00167 414,0034 863,0039 313,00
Zobowiązania długoterminowe23 285,0029 948,005 046,007 033,00
Zobowiązania krótkoterminowe33 938,0035 451,007 354,008 325,00
Kapitał własny103 664,00102 015,0022 463,0023 956,00
Kapitał podstawowy149 131,00149 131,0032 316,0035 020,00
Liczba akcji (w szt.)74 565 269,0074 565 269,0074 565 269,0074 565 269,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,391,370,300,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,391,370,300,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo_Prezesa_do_Akcjonariuszy.xhtmlPismo Prezesa Zarządu
MZ_JSF_sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Mostostal Zabrze SA za 2020 rok.
MZ_JSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesPodpis do sprawozdanie biegłego rewidenta.
JSF2020_Jednostkowy_raport_roczny_za_2020_20210226.xhtmlSprawozdanie finansowe Mostostal Zabrze SA za 2020 rok.
JSF2020_Jednostkowy_raport_roczny_za_2020_20210226.xhtml.xadesPodpisy do sprawozdania finansowego Mostostal Zabrze SA.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Mostostal Zabrze za rok 2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_MZ_za_2020.xhtml.xadesPodpisy do sprawozdania z działalności Grupy Mostostal Zabrze za rok 2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze audytora
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_audytora.xhtml.xadesPodpisy informacji Zarządu o wyborze audytora

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk