• Odbierz prezent
MOSTALWAR: raport finansowy (2023-09-29 00:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-29
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
022 5485660022 5485666
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży775 321716 323168 073154 290
Zysk brutto ze sprzedaży42 50738 9699 2158 394
Zysk z działalności operacyjnej1 8078 6263921 858
Zysk brutto6 5261 4271 415307
Zysk netto z działalności kontynuowanej4 8597621 053164
Zysk netto z działalności zaniechanej0000
Zysk netto4 8597621 053164
Zysk / (strata) przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej4 775-6091 035-131
Zysk przypisany akcjonariuszom niekontrolującym841 37118295
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-39 012-111 997-8 457-24 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-42 378-11 772-9 187-2 536
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 678-1 194-2 748-257
Środki pieniężne na koniec okresu111 606115 79825 07824 740
Zysk / (strata) przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej4 775-6091 035-131
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,24-0,030,05-0,01
stan na 30.06.2023stan na 31.12.2022stan na 30.06.2023stan na 31.12.2022
Aktywa razem1 141 1421 038 548256 419221 444
Zobowiązania długoterminowe257 569186 79657 87739 829
Zobowiązania krótkoterminowe783 633755 778176 085161 150
Zobowiązania razem1 041 202942 574233 962200 980
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej)81 15976 45618 23716 302
Kapitał własny ogółem99 94095 97422 45720 464
Kapitał podstawowy44 80144 80110 0679 553
Liczba akcji w szt.20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 czerwca 2023 r.: 1 euro = 4,4503 zł, na 31 grudnia 2022 r.:  1 euro = 4,6899 zł.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.: 1 euro = 4,6130 zł, kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.: 1 euro = 4,6427 zł

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MWA_PL Raport z przeglądu SSF 06.2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
RAPORT GK MW ZA I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK MW I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdfSprawozdanie z działalności Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-29Miguel Angel Heras LlorentePrezes Zarządu
2023-09-29Jorge Calabuig FerreWiceprezes Zarządu
2023-09-29Carlos Enrique Resino RuizCzłonek Zarządu
2023-09-29Jacek SzymanekCzłonek Zarządu
2023-09-29Jarosław ReszkaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk