• Odbierz prezent
MOSTALWAR: raport finansowy (2023-09-29 00:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-29
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
022 5485660022 5485666
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży628 196536 340136 179115 523
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży29 12627 4686 3145 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 6024 137-781891
Zysk (strata) brutto4 3002 433932524
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 3762 817732607
Zysk (strata) netto3 3762 817732607
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 632-88 658-5 340-19 096
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38 302-5 387-8 303-1 160
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-17 715-8 854-3 840-1 907
Środki pieniężne na koniec okresu94 36692 57521 20419 778
Zysk netto 3 3762 817732607
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł0,170,140,040,03
stan na 30.06.2023stan na 31.12.2022stan na 30.06.2023stan na 31.12.2022
Aktywa razem955 850894 144214 783190 653
Zobowiązania długoterminowe241 779169 68454 32936 181
Zobowiązania krótkoterminowe 661 435675 200148 627143 969
Zobowiązania razem903 214844 884202 956180 150
Kapitał własny ogółem 52 63649 26011 82810 503
Kapitał podstawowy 44 80144 80110 0679 553
Liczba akcji w szt. 20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 czerwca 2023 r.: 1 euro = 4,4503 zł, na 31 grudnia 2022 r.:  1 euro = 4,6899 zł.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.: 1 euro = 4,6130 zł, kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.: 1 euro = 4,6427 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
MWA_PL Raport z przeglądu JSF 06.2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
Raport MW za I półrocze 2023_sj.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z Działalności MW I półrocze 2023_cr_sj.pdfSprawozdanie z działalności Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-29Miguel Angel Heras LlorentePrezes Zarządu
2023-09-29Jorge Calabuig FerreWiceprezes Zarządu
2023-09-29Carlos Enrique Resino RuizCzłonek Zarządu
2023-09-29Jacek SzymanekCzłonek Zarządu
2023-09-29Jarosław ReszkaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk