• Odbierz prezent
MOSTALWAR: raport finansowy (2021-04-20 07:45)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
22 250 70 0022 250 70 01
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
25940009X7VZW3QCSY860000008820
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 365 481,001 269 534,00305 190,00295 117,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży101 909,0051 910,0022 777,0012 067,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 912,0010 022,007 579,002 330,00
Zysk (strata) brutto11 993,008 056,002 680,001 873,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej8 080,00-3,001 806,00-1,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0,000,000,000,00
Zysk (strata) netto8 080,00-3,001 806,00-1,00
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej5 825,00-794,001 302,00-185,00
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym2 255,00791,00504,00184,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 174,00112 429,00-1 156,0026 135,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 234,0035 160,00-1 393,008 173,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-78 986,00-28 419,00-17 654,00-6 606,00
Środki pieniężne na koniec okresu183 289,00273 683,0039 718,0064 267,00
Aktywa razem963 164,001 035 884,00208 712,00243 251,00
Zobowiązania długoterminowe112 268,00103 567,0024 328,0024 320,00
Zobowiązania krótkoterminowe 794 633,00882 409,00172 192,00207 211,00
Zobowiązania razem906 901,00985 976,00196 520,00231 531,00
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej)43 091,0040 140,009 338,009 426,00
Kapitał własny ogółem56 263,0049 908,0012 192,0011 720,00
Kapitał podstawowy44 801,0044 801,009 708,0010 520,00
Liczba akcji w szt.20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej5 825,00-794,001 302,00-185,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)0,29-0,040,07-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłąprzypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)"0,29-0,040,07-0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List_Prezesa_2020.xhtml.xadesPodpis
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtml.xadesPodpisy
msw-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
msw-2020-12-31.zip.xadesPodpisy
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml.xadesPodpisy
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtmlOświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml.xadesPodpisy
Stanowisko_RN_2020.xhtmlStanowisko Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z oceny sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotyczące Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk