Advertisement
  • Odbierz prezent
MOSTALWAR: raport finansowy (2021-04-20 07:43)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
22 250 70 0022 250 70 01
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
25940009X7VZW3QCSY860000008820
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 087 165,001 040 738,00242 985,00241 931,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży69 468,0028 880,0015 526,006 713,00
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej18 959,003 888,004 237,00904,00
Zysk (strata) brutto5 650,004 689,001 263,001 090,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 292,00-1 926,00959,00-448,00
Zysk (strata) netto4 292,00-1 926,00959,00-448,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 065,00113 359,00-2 026,0026 352,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 135,0036 226,00701,008 421,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-70 792,00-16 865,00-15 822,00-3 920,00
Środki pieniężne na koniec okresu157 688,00234 410,0034 170,0055 045,00
Aktywa razem821 269,00874 717,00177 964,00205 405,00
Zobowiazania długoterminowe97 965,0090 589,00152 682,0021 273,00
Zobowiązania krótkoterminowe704 599,00769 715,00152 682,00180 748,00
Zobowiązania razem802 564,00860 304,00173 911,00202 020,00
Kapitał własny ogółem18 705,0014 413,004 053,003 385,00
Kapitał podstawowy44 801,0044 801,009 708,0010 520,00
Liczba akcji w szt.20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk / (strata) netto 4 292,00-1 926,00959,00-448,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł0,21-0,100,05-0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List_Prezesa_2020.xhtml.xadesPodpis
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Mostostal Warszawa S.A.
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtml.xadesPodpisy
Sprawozdanie_finansowe_MW_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostalu Warszawa S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Sprawozdanie_finansowe_MW_2020.xhtml.xadesPodpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Mostostalu Warszawa S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xadesPodpisy
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_jednostkowe_2020.xhtmlOświadczenie na temat informacji niefinansowych Mostostalu Warszawa S.A. sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_jednostkowe_2020.xhtml.xadesPodpisy
Stanowisko_RN_2020.xhtmlStanowisko Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z oceny sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotyczące Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk