• Odbierz prezent
MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty (2021-03-26 17:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 26 marca 2021 r. została powiadomiona przez Urząd Miasta Łodzi ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza."

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:
• Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.
• Termin realizacji:
Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
22 250 70 0022 250 70 01
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marcin Kondraszuk

Pełnomocnik


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk