• Odbierz prezent
MONNARI TRADE S.A.: raport finansowy (2021-09-24 18:58)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-453Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radwańska6
(ulica)(numer)
42 685 85 0142 942 00 85
(telefon)(fax)
monnari@monnari.com.plwww.monnaritrade.com
(e-mail)(www)
7251784741472333285
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży91 74393 16720 17620 978
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(339)(18 144)(74)(4 085)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 745(19 816)824(4 462)
Zysk (strata) netto3 847(17 768)846(4 001)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej6 76123 6561 4875 327
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej(4 339)(1 974)(954)(445)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej1 278(4 619)281(1 040)
Przepływy pieniężne netto3 70016 8128143 785
Średnioważona liczba akcji w okresie26 572 87527 102 30626 572 87527 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)14(66)3(15)
stan na 2021-06-30stan na 2020-12-31stan na 2021-06-30stan na 2020-12-31
Aktywa razem322 010309 76271 22867 124
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania22 83927 8715 0526 040
Zobowiązania krótkoterminowe75 32370 18716 66115 209
Kapitał własny195 132188 88143 16340 930
Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 08930 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)638618141134
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży89 54692 07019 69320 731
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 344)(10 551)(1 615)(2 376)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(7 602)(10 413)(1 672)(2 345)
Zysk (strata) netto(6 535)(8 865)(1 437)(1 996)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej4 1022 455902553
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej(1 859)(3 931)(409)(885)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej4 1912 848922641
Przepływy pieniężne netto6 4341 3721 415309
Średnioważona liczba akcji w okresie26 572 87527 102 30626 572 87527 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)(25)(33)(5)(7)
stan na 2021-06-30stan na 2020-12-31stan na 2021-06-30stan na 2020-12-31
Aktywa razem245 393237 22354 28151 405
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania19 06620 1874 2174 374
Zobowiązania krótkoterminowe104 07393 53623 02120 269
Kapitał własny131 152137 68729 01129 836
Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 08930 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)4294519598
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

-        dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla I półrocza 2021 r. – 4,5472 PLN; dla I półrocza 2020 r. – 4,4413 PLN;

-        dla pozycji bilansu - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 30.06.2021 r. – 4,5208 PLN; wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148PLN;

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Oświadczenia Zarządu 1 H 2021.pdf
GK Monnari Trade SA - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finasnowe I H 21.pdf
GK Monnari-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF 30.06.2021.pdf
Monnari Trade SA - Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finasnowe I H 21.pdf
Monnari-Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF 30.06.2021.pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI 1H2021 .pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Mirosław MisztalPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk