• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A.oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com (2021-07-27 21:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A.oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 31 i nr 32 odpowiednio z dnia 07.07.2021 roku i 15.07.2021 roku informuje, że w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Oferta”) zakładającą m.in. subskrypcję prywatną do 148.131.000 nowo wyemitowanych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („Akcje Serii O”) zawarł w dniu 27 lipca 2021 roku z Wirtualna Polska Holding S.A. („WP”) oraz panem Marcinem Michnickim (znaczącym akcjonariuszem Spółki) porozumienie zgodnie z którym:
• Wirtualna Polska Holding S.A zobowiązała się złożyć w ramach Oferty deklarację nabycia 18.520.000 Akcji Serii O za cenę emisyjną 0,54 zł (pięćdziesiąt cztery grosze), tj. za łączną cenę emisyjną 10.000.800 zł (dziesięć milionów osiemset złotych);
• pan Marcin Michnicki zobowiązał się złożyć (lub spowodować, że Probatus sp. z o.o. złoży) w ramach Oferty deklarację nabycia 12.962.963 Akcji Serii O za cenę emisyjną 0,54 zł (pięćdziesiąt cztery grosze), tj. za łączną cenę emisyjną 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).

Pod warunkiem złożenia przez strony porozumienia stosownych deklaracji nabycia Akcji Serii O w liczbie wskazanej powyżej, uiszczeniu przez te podmioty łącznej ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii O, osiągnięcia progu emisji określonego w warunkach Oferty, Spółka zobowiązała się zagwarantować, że inwestorom tym zostanie przydzielona nie mniejsza liczba Akcji Serii O, niż wynikająca ze złożonych przez nich deklaracji (tj. że zawrą oni umowy objęcia Akcji Serii O obejmujące liczbę akcji nie mniejszą niż wynikająca ze złożonych deklaracji).

Pozyskane środki z emisji Akcji serii O zostaną przeznaczone na przejęcie IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. - właściciela marki Moliera2.com.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODERN COMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MODERN COMMERCE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-367Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika5 lok. 7
(ulica)(numer)
602 275 000
(telefon)(fax)
biuro@moderncommercesa.plwww.moderncommercesa.com
(e-mail)(www)
522-290-97-94141718320
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Maciej TygielskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk