• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego
zmiany warunków emisji obligacji serii A (2021-03-30 18:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego
zmiany warunków emisji obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w
nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 oraz
9/2021 odpowiednio z dnia 28.02.2017 r., 28.03.2017 r., 11.04.2017 r., 18.12.2020 r.,
18.02.2021 r., 22.03.2021 r. oraz raportu EBI nr 5/2021 z dnia 25.03.2021r., informuje, że w
dniu 26 marca 2021 roku Obligatariusz posiadający 400 Obligacji serii A Spółki skorzystał z
prawa zamiany tych obligacji na 2.000.000 akcji serii J Emitenta, składając oświadczenie o
zapisie na Akcje serii J. Złożenie oświadczenia o zapisie na Akcje J w ramach kapitału
warunkowego spowodowało wygaśnięcie roszczenia tego obligatariusza o wykup Obligacji
serii A, a pozostałe 761 Obligacji serii A Emitenta pozostaje w posiadaniu jedynego
obligatariusza (“Obligatariusz”).

Ponadto Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2021r. porozumienia z Obligatariuszem, dotyczącego zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A („Porozumienie”). Na mocy Porozumienia strony
przedłużyły dzień wykupu Obligacji serii A do dnia 29 kwietnia 2021 r.; Emitent zobowiązał
się (i) zwołać najpóźniej na dzień 28 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta celem podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 grudnia 2020 roku (“Uchwała nr 5”) w sprawie (między
innymi) emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M (“Obligacje B”), na mocy
której dzień emisji Obligacji B, o których mowa w ww. uchwale zostanie przesunięty do dnia
30 maja 2021 roku, (ii) złożyć propozycję nabycia Obligacji B, o których mowa w Uchwale nr 5 Obligatariuszowi.
Zmiana dnia emisji Obligacji B spowodowana jest przedłużającą się procedurą rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta, o którym
mowa w Uchwale nr 5.
Na mocy Porozumienia Obligatariusz zobowiązał się przeznaczyć kwotę świadczenia
pieniężnego przysługującego mu z tytułu wykupu 761 Obligacji serii A na zakup Obligacji B.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODERN COMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MODERN COMMERCE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-367Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika5 lok. 7
(ulica)(numer)
602 275 000+48 22 609 20 13
(telefon)(fax)
biuro@moderncommercesa.plwww.moderncommercesa.pl
(e-mail)(www)
522-290-97-94141718320
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Marek DabrowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk