• Odbierz prezent
MMC: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27.08.2021 (2021-08-05 21:26)
Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. akcjonariusz Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) posiadający akcje przekraczające 1/20 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 sierpnia 2021 r.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 sierpnia 2021 r. przedstawia się jak poniżej.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19.Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami).
21.Przedstawienie przez Zarząd Informacji o przyczynach niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2021 r.
22.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2021 r.
23.Zamknięcie obrad.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-08-05 21:26:18Piotr ZesiukPrezes Zarządu
2021-08-05 21:26:18Aneta PernakWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk