• Odbierz prezent
MM CONFERENCES S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27.08.2021 (2021-08-05 22:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
MM CONFERENCES S.A.
Temat
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27.08.2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. akcjonariusz Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) posiadający akcje przekraczające 1/20 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 sierpnia 2021 r.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 sierpnia 2021 r. przedstawia się jak poniżej.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021 r. jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami).
21. Przedstawienie przez Zarząd Informacji o przyczynach niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2021 r.
22. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2021 r.
23. Zamknięcie obrad.

Załączniki
PlikOpis
Uzupełnione Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 27.08.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk