• Odbierz prezent
MLP: Raport miesięczny Milkpol SA za m-c luty 2021 roku (2021-03-12 13:49)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2021 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:
W lutym 2021 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w lutym 2021 roku pozostała na poziomie ubiegłorocznym, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2020 spadła o 4,7 %; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w lutym 2021 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2020, spadła o 2,0%.
W związku z realizacją działań mających na celu zwiększenie wielkości sprzedaży oraz dywersyfikację kanałów dystrybucji wyrobów Spółki, w lutym 2021 roku Spółka otworzyła w Łodzi kolejny sklep firmowy.
Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:
W lutym 2021 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2021 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 2 (dwa) raporty EBI, tj.:
(-) raport bieżący EBI Nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za m-c styczeń 2021 roku;
(-) raport bieżący EBI Nr 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku – Raport kwartalny Milkpol SA za IV kwartał 2020 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2021 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W lutym 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2020 roku miały mieć miejsce wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 13:49:39Aleksandra ŚwierczyńskaPrezes Zarządu
2021-03-12 13:49:39Magdalena GałwaWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk