• Odbierz prezent
MLP GROUP S.A.: raport finansowy (2021-03-17 20:03)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-17
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja8
(ulica)(numer)
+48 22 738 30 10+48 22 738 30 19
(telefon)(fax)
info@mlpgroup.comwww.mlpgroup.com
(e-mail)(www)
534-10-12-136010971300
(NIP)(REGON)
2594005Q9DIECHVXBO950000053299
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody27 338,0010 821,006 110,002 515,00
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-29 512,00-13 491,00-6 596,00-3 136,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej-1 924,00-2 700,00-430,00-628,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem9 171,007 553,002 050,001 756,00
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej9 263,007 377,002 070,001 715,00
Całkowite dochody ogółem 9 263,007 377,002 070,001 715,00
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej9 263,007 377,002 070,001 715,00
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,470,410,110,10
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-1 772,00-983,00-396,00-229,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-337 597,00-16 375,00-75 454,00-3 807,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej298 933,0052 264,0066 813,0012 149,00
Przepływy środków pieniężnych razem bez różnic kursowych-40 436,0034 906,00-9 037,008 113,00
Przepływy środków pieniężnych razem-35 466,0034 534,00-7 927,008 028,00
Aktywa trwałe711 490,00380 121,00154 176,0089 262,00
Aktywa obrotowe100 511,0089 631,0021 780,0021 048,00
Aktywa razem812 001,00469 752,00175 956,00110 310,00
Zobowiązania długoterminowe524 253,00242 635,00113 603,0056 977,00
Zobowiązania krótkoterminowe15 985,0070 766,003 464,0016 618,00
Kapitał własny, w tym:271 763,00156 351,0058 889,0036 715,00
Kapitał zakładowy4 931,004 529,001 069,001 064,00
Pasywa razem812 001,00469 752,00175 956,00110 310,00
Liczba akcji (w szt.)19 720 255,0018 113 255,0019 720 255,0018 113 255,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej13,788,632,992,03
Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku: 1 EUR=4,6148 PLN, na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR= 4,2585 PLN,
- pozycje z jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2020 do 31.12.2020: 1 EUR =4,4742 PLN (dla okresu od 1.01.2019 do 31.12.2019: 1 EUR= 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe MLP Group S.A. 2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe MLP Group S.A. za 2020 rok
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe MLP Group S.A. 2020.xhtml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdESZewnętrzny podpis elektroniczny do jednostkowego sprawozdania finansowego MLP Group S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci MLP Group S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności MLP Group S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci MLP Group S.A. 2020.xhtml.XAdES.XAdES.XAdESZewnętrzny podpis elektronicnzy do sprawozdania Zarządu z działalności MLP Group S.A. za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2021 03 17.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
SzB - JSF MLP Group S.A..zipSprawozdania z badania biegłego rewidenta z zewnętrznym podpisem elektronicznym

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk