• Odbierz prezent
MLP GROUP S.A.: raport finansowy (2021-03-17 20:02)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-17
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja8
(ulica)(numer)
+48 22 738 30 10+48 22 738 30 19
(telefon)(fax)
info@mlpgroup.comwww.mlpgroup.com
(e-mail)(www)
534-10-12-136010971300
(NIP)(REGON)
2594005Q9DIECHVXBO950000053299
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody190 695,00140 032,0042 621,0032 552,00
Pozostałe przychody operacyjne2 967,001 317,00663,00306,00
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych213 325,00120 797,0047 679,0028 081,00
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-108 142,00-77 726,00-24 170,00-18 068,00
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej297 839,00180 015,0066 568,0041 846,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem210 107,00163 217,0046 960,0037 942,00
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej170 369,00129 369,0038 078,0030 073,00
Całkowite dochody ogółem 167 028,00123 203,0037 331,0028 640,00
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej170 369,00129 369,0038 078,0030 073,00
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,647,141,931,66
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej92 737,0086 109,0020 727,0020 017,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-393 408,00-208 082,00-87 928,00-48 371,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej354 950,00178 192,0079 333,0041 423,00
Przepływy środków pieniężnych razem bez różnic kursowych54 279,0056 219,0012 132,0013 069,00
Przepływy środków pieniężnych razem60 963,0055 940,0013 625,0013 004,00
Aktywa trwałe2 392 123,001 838 209,00518 359,00431 656,00
Aktywa obrotowe290 769,00235 918,0063 008,0055 399,00
Aktywa razem2 682 892,002 074 127,00581 367,00487 055,00
Zobowiązania długoterminowe1 374 714,00971 135,00297 892,00228 046,00
Zobowiązania krótkoterminowe96 446,00164 437,0020 899,0038 614,00
Kapitał własny, w tym:1 211 732,00938 555,00262 576,00220 395,00
Kapitał zakładowy4 931,004 529,001 069,001 063,00
Pasywa razem2 682 892,002 074 127,00581 367,00487 055,00
Liczba akcji (w szt.)19 720 255,0018 113 255,0019 720 255,0018 113 255,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej61,4551,8213,3212,17
Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku: 1 EUR=4,6148 PLN, na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR= 4,2585 PLN,
- pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2020 do 31.12.2020: 1 EUR =4,4742 PLN (dla okresu od 1.01.2019 do 31.12.2019: 1 EUR= 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
mlg-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MLP Group S.A. za 2020 rok
mlg-2020-12-31.zip.sigZewnętrzny podpis elektroniczny do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK MLP Group S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK MLP Group S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK MLP Group S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK MLP Group S.A. 2020.xhtml.XAdES.XAdES.XAdESZewnętrzny podpis elektronicnzy do sprawozdania Zarządu z działalności GK MLP Group S.A. za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2021 03 17.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
SzB - SSF MLP Group S.A..zipSprawozdania z badania biegłego rewidenta z zewnętrznym podpisem elektronicznym

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk