• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: raport finansowy (2022-05-25 07:58)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
biuro@mlsystem.plwww.mlsystem.pl
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług54 93126 27611 8205 747
Zysk brutto ze sprzedaży4 3404 207934920
Zysk operacyjny-1 701-358-366-78
Zysk/strata przed opodatkowaniem-2 713-432-584-94
Zysk/strata netto -2 750-459-592-100
Całkowite dochody ogółem-2 750-459-592-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 1456 887-4621 506
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 239-10 294-3 494-2 251
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 2857 001-4921 531
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych-20 6693 594-4 448786
Liczba akcji (w tys. szt.)6 4846 4846 4846 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 4846 3806 4846 380
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,42-0,07-0,09-0,02
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)-0,42-0,07-0,09-0,02
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa razem375 609390 21575 65683 732
Zobowiązania długoterminowe145 871146 92929 38231 528
Zobowiązania krótkoterminowe86 28897 08617 38020 833
Kapitał własny143 450146 20028 89431 371
Kapitał zakładowy6 4846 4841 3061 391
Liczba akcji (w tys. szt.)6 4846 4846 4846 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 4846 3806 4846 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,1222,924,464,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,1222,324,464,79
Dane jednostkowe ML SYSTEM S.A.3 m-ce 20223 m-ce 20213 m-ce 20223 m-ce 2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług46 62724 74210 0335 412
Zysk brutto ze sprzedaży1 5593 723335814
Zysk operacyjny-3 099257-66756
Zysk/strata przed opodatkowaniem-4 12494-88721
Zysk/strata netto -4 12494-88721
Całkowite dochody ogółem-4 12494-88721
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 7718191 242179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 289-10 158-3 505-2 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 9406 553-1 0631 433
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych-15 458-2 786-3 326-609
Liczba akcji (w tys. szt.)138 543142 667138 543142 667
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 4846 3806 4846 380
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,640,01-0,140,00
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)-0,640,01-0,140,00
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa razem361 562377 42672 82780 987
Zobowiązania długoterminowe145 046146 15229 21531 361
Zobowiązania krótkoterminowe77 97388 60715 70619 013
Kapitał własny138 543142 66727 90630 613
Kapitał zakładowy138 543142 66727 90630 613
Liczba akcji (w tys. szt.)138 543142 667138 543142 667
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 4846 3806 4846 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)21,3722,364,304,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)21,3721,784,304,67

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,9647
w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,6472
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5775

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2022.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2022
Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2022.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Dawid CycońPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk