• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-05-19 07:55)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-05-19
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
biuro@mlsystem.plwww.mlsystem.pl
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
GK ML System S.A.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług26 27619 6855 7474 478
Zysk brutto ze sprzedaży4 2075 9899201 362
Zysk operacyjny-3581 659-78377
Zysk/strata przed opodatkowaniem-4321 392-94317
Zysk/strata netto -4591 405-100320
Całkowite dochody ogółem-4591 405-100320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 887-5 7631 506-1 311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 294-17 805-2 251-4 050
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 00121 2761 5314 840
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych3 594-2 292786-521
Liczba akcji (w tys. szt.)6 3806 3806 3806 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 3805 6506 3805 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,070,25-0,020,06
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)-0,070,24-0,020,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem311 585303 52866 85965 773
Zobowiązania długoterminowe94 20195 25820 21420 642
Zobowiązania krótkoterminowe73 49363 92015 76913 851
Kapitał własny143 891144 35030 87631 280
Kapitał zakładowy6 3806 3801 3691 383
Liczba akcji (w tys. szt.)6 3806 3806 3806 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 3805 6506 3805 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,5525,554,845,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)21,9724,804,715,37
Jednostkowe ML SYSTEM S.A.3 m-ce 20213 m-ce 20203 m-ce 20213 m-ce 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług24 74219 4485 4124 424
Zysk brutto ze sprzedaży3 7235 5958141 273
Zysk operacyjny2571 66956380
Zysk/strata przed opodatkowaniem941 44221328
Zysk/strata netto 941 44221328
Całkowite dochody ogółem941 44221328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 819-8 099179-1 842
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 158-17 358-2 222-3 948
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 55321 3141 4334 848
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych-2 786-4 143-609-942
Liczba akcji (w tys. szt.)144 074143 979144 074143 979
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 3805 6506 3805 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,010,260,000,06
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)0,010,250,000,06
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem294 937299 31063 28764 859
Zobowiązania długoterminowe93 59094 67120 08220 515
Zobowiązania krótkoterminowe57 27360 65912 29013 144
Kapitał własny144 074143 98030 91531 200
Kapitał zakładowy144 074143 98030 91531 200
Liczba akcji (w tys. szt.)144 074143 979144 074143 979
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)6 3805 6506 3805 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,5825,484,855,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,0024,744,725,36

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,6603
w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5721
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2021.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2021
Śródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2021.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Dawid CycońPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk