• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: raport finansowy (2021-04-09 07:32)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-09
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
259400G1XM5GQU4K4G260000565236
(LEI) (KRS)
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług127 274,0093 378,0028 446,0021 707,00

Zysk brutto ze sprzedaży30 689,0011 943,006 859,002 776,00

Zysk operacyjny11 542,005 116,002 580,001 189,00

Zysk/strata przed opodatkowaniem10 259,003 514,002 293,00817,00

Zysk/strata netto 10 175,003 465,002 274,00805,00

Całkowite dochody ogółem10 175,003 465,002 274,00805,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 912,00-7 555,00-4 897,00-1 756,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 015,00-38 731,00-10 955,00-9 003,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 331,0046 768,0017 060,0010 872,00

Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych5 404,00482,001 208,00112,00

Liczba akcji (w tys. szt.)6 380,005 650,006 380,005 650,00

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 932,005 650,005 932,005 650,00

Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,720,610,380,14

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)1,670,600,370,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,200,000,05

Aktywa razem303 528,00216 190,0065 773,0050 767,00

Zobowiązania długoterminowe95 258,0092 687,0020 642,0021 765,00

Zobowiązania krótkoterminowe63 920,0046 127,0013 851,0010 832,00

Kapitał własny144 350,0077 376,0031 280,0018 170,00

Kapitał zakładowy6 380,005 650,001 383,001 327,00

Liczba akcji (w tys. szt.)6 380,005 650,006 380,005 650,00

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 932,005 650,005 932,005 650,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)24,3313,695,273,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)23,6613,295,133,12Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148
w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742
w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

mlsystem-2020-12-31.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku

mlsystem-2020-12-31.BES.zip.xadesRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku _podpisy_

raport-roczny-SZ-mlsystem.xhtmlSprawozdanie Zarządu ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2020

raport-roczny-SZ-mlsystem.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2020 _podpisy_

grupa-ml-system-2020-sprawozdanie-z-badania.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupa-ml-system-2020-sprawozdanie-z-badania.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego _podpisy_

oswiadczenie-rn-dot-komitetu-audytu-2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie Komitetu Audytu

mls-ocena-rn-dot-sf-2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk