• Odbierz prezent
MIRBUD S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-100Skierniewice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Unii Europejskiej18
(ulica)(numer)
(46) 833 98 28(46) 833 97 32
(telefon)(fax)
sekretariat@mirbud.plwww.mirbud.pl
(e-mail)(www)
8361702207750772302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży501 790298 345107 97765 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 89038 8545 3568 498
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 14832 5704 3367 124
Zysk (strata) netto 15 17927 5053 2666 016
Całkowite dochody za rok obrotowy netto15 17927 5053 2666 016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-120 074-68 924-25 838-15 075
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5571 184-120259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 079-16 493-4 106-3 607
Przepływy pieniężne netto razem-139 710-84 233-30 063-18 423
Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO0,170,300,040,07
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO0,170,300,040,06
Aktywa razem2 030 1822 040 605436 364437 870
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 432 7221 458 323307 947312 925
Zobowiązania długoterminowe662 845668 359142 471143 416
Zobowiązania krótkoterminowe769 877789 965165 476169 509
Kapitał własny597 460582 281128 417124 945
Kapitał podstawowy9 1749 1741 9721 969
Liczba akcji w sztukach91 744 20091 744 20091 744 20091 744 200
Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO6,516,351,401,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO6,516,351,401,36
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży365 753200 29878 70443 809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 50316 4533 9823 598
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 50213 3384 4122 917
Zysk (strata) netto 16 22810 7743 4922 356
Całkowite dochody za rok obrotowy netto16 22810 7743 4922 356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-121 063-54 838-26 051-11 994
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-708-19 977-152-4 369
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 3933 778-515826
Przepływy pieniężne netto razem-124 164-71 037-26 718-15 537
Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO0,180,120,040,03
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO0,180,120,040,03
Aktywa razem1 212 3741 221 892260 585262 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania830 656856 403178 540183 766
Zobowiązania długoterminowe307 265304 48866 04365 336
Zobowiązania krótkoterminowe523 392551 916112 497118 429
Kapitał własny381 717365 48882 04578 426
Kapitał podstawowy9 1749 1741 9721 969
Liczba akcji w sztukach91 744 20091 744 20091 744 20091 744 200
Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO4,163,980,890,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO4,163,980,890,85
Po

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich dziennych kursów określonych przez Narodowy Bank Polski w okresie sprawozdawczym odpowiednio:
dla okresu 01.01.2022 – 31.03.2022 1 EUR = 4,6472
dla okresu 01.01.2021 – 31.03.2022 1 EUR = 4,5721
Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy odpowiednio:
na dzień 31.03.2022 1 EUR = 4,6525
na dzień 31.03.2022 1 EUR = 4,6603

zycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich dziennych kursów określonych przez Narodowy Bank Polski w roku sprawozdawczym odpowiednio:  1 euro =
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_31.03.2022.pdfSkonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy MIRBUD za pierwszy kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Jerzy MirgosPrezes ZarząduJerzy Mirgos
2022-05-27Paweł KorzeniowskiCzłonek ZarząuPaweł Korzeniowski


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk