• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje (2021-03-19 16:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zmiana warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku Zarząd Spółki zawarł z dwoma obligatariuszami obligacji serii S1 zamiennych na akcje jednobrzmiące porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje.

O emisji i przydziale wyżej wskazanych obligacji Zarząd informował w raportach bieżących Nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Nr 89 z dnia 28 października 2019 roku.

Na mocy zawartych porozumień doszło do zmiany warunków emisji obligacji w zakresie pkt 4.11 Warunków emisji obligacji serii ,,S1” zamiennych na akcje serii ,,P”, który otrzymał brzmienie przyjęte uchwałą Nr 02/03/2021 Zarządu Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki::
,,Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,
b. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji”

Zmiana warunków emisji obligacji wchodzi w życie z dniem zawarcia wyżej wskazanych porozumień.

Powyższa zmiana zastąpiła dotychczasowy pkt. 4.11 Warunków emisji obligacji serii ,,S1” zamiennych na akcje serii ,,P”, o następującym brzmieniu ,,Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2022”.

W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.

Przedmiotowa zmiana warunków emisji obligacji wynika z rozważnego przez obligatariusza obligacji serii S1 – Pana Marka Kamolę skorzystania z uprawnienia do dokonania konwersji posiadanych przez niego obligacji serii S1 na akcje serii P.

Wolą Zarządu Spółki jest, aby w przypadku dokonania konwersji obligacji na akcje Spółki, (która, zgodnie z pkt. 4.1. Warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P jest możliwa w każdym czasie) nowo wydane akcje serii P były tożsame w prawach i obowiązkach z aktualnie istniejącymi akcjami, w szczególności inkorporowały takie same prawa lub obowiązki – w tym dawały prawo do udziału w zysku za ten sam rok obrotowy.

W przypadku zamiany, zgodnie z pkt. 4.5. Warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P, obligacje będą zamieniane na akcje po cenie emisyjnej równej kwocie 3,00 złote za jedną akcje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-03-19Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk