• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Przydział akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (2021-03-02 17:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Przydział akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Uchwały nr 02/02/2021 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J1 (Akcje serii J1) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 02 marca 2021 roku - w związku ww. Uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień - podjął Uchwałę nr 01/03/21 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii J1.
W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii J1 o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i cenie emisyjnej po 1,40 złotych każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) Akcji serii J1 o łącznej wartości nominalnej 1.680.000,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Wartość́ przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii J1, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii J1 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 1.960.000,00 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Akcje serii J1 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J1, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 43.800.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy 00/100) złotych i będzie się dzielił na 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,20 złotych każda akcja.
Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-03-02Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk