• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L (2021-10-26 22:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr92/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o emisji przez Spółkę 2.000.000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki zamiennych na akcje serii L Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu na lata 2021- 2023.

Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w wyniku ich objęcia przez uprawnionych członków Zarządu - Pana Marka Kamolę i Pana Sławomira Ziemskiego, po 1.000.000 sztuk warrantów każdy.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B Spółki uprawniają do objęcia łącznie 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Warranty będą miały formę zdematerializowaną, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L nastąpiła na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 47 z dnia 19 czerwca 2021 roku. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego zostały ustalone, zgodnie z delegacją zawartą w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego wykonanie praw z wyżej wskazanych warrantów subskrypcyjnych może nastąpić po spełnieniu niżej wskazanych kryteriów oraz w następujących transzach:
a) pierwsza transza, uprawniająca każdą z osób uprawnionych do objęcia po 500.000 akcji serii L Spółki, uprawnienie to zostanie zrealizowane z chwilą osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na GPW przekraczającego 3,00 złote za jedną akcję;
b) druga transza, uprawniająca każdą z osób uprawnionych do objęcia po 500.000 akcji serii L Spółki - uprawnienie to zostanie zrealizowane z chwilą osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na GPW przekraczającego 4,50 złote za jedną akcję.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-10-26Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk