• Odbierz prezent
Mgliste perspektywy dla rynku złota. Ropa naftowa czeka na ważny impuls
Z artykułu dowiesz się:

Jaka jest w tej chwili sytuacja na rynku złota i ropy naftowej 

W piątek odczytano bardzo ważny raport rządowy z rynku pracy w USA. Jego projekcja wskazała, że w lipcu przybyło 1,763 mln nowych etatów poza rolnictwem wobec 4,791 mln przed miesiącem. Przy czym rynek spodziewał 1,580 mln nowych etatów. Do tego odczytano spadek stopy bezrobocia do 10,2 proc. oraz wzrost dynamiki płacy godzinowej do poziomu +4,8 proc. r/r. Pomimo panującej pandemii wyniki zaskoczyły na plus, co przekierowało globalne kapitały w stronę amerykańskiego dolara. Niejednokrotnie stanowi on również bezpieczną przystań co często potęguje także odpływy z rynku złota. Tak było i tym razem, gdy koszyk dolara USD zyskał w miniony piątek 0,61% a złoto skorygowało się o 1,63%.

Michał Pietrzyca - 1

Notowania CFD na złoto – dane tygodniowe

Pamiętajmy, że wycena złota często negatywnie koreluje ze zmianami amerykańskiego dolara. Tym bardziej trzeba właśnie śledzić najbliższy odczyt CPI dla USA za lipiec, który poznamy już w najbliższą środę. Rynek spodziewa się inflacji bazowej CPI na poziomie 0,2% m/m i 1,2% r/r. Poprzednio mieliśmy zmiany o odpowiednio 0,2% m/m i 1,2% r/r. Jeśli na tym wąskim polu doszłoby do kolejnej presji w stronę dolara USD to tym bardziej technicznie złoto będzie mogło ucierpieć, gdyż widać na tym rynku presję do realizacji ostatnio zdobytych zysków (YTD: +34,03%). Nie wolno jednak podważać pozytywnych perspektyw dla złota, gdyż obawy o nasilającą się pandemię COVID-19 i rosnące napięcia między USA a Chinami wzmocniły atrakcyjność tego metalu jako bezpieczną przystań.

Z punktu widzenia analizy technicznej złoto posiada tylko lokalne sygnały do kreowania słabości, gdyż szybkie wskaźniki opuściły swoje strefy wykupienia i pokazały dominację podaży na tym rynku. To wzmocniło wagę oporu 2088 USD. Niemniej zobaczmy na układ tygodniowy, gdzie mocnym driverem zwyżek cennego kruszcu jest rosnąca już od 46 tygodni median line kanału Pitchforka. Co więcej posiada ona jeszcze pole do dalszej ekspansji na północ, gdyż tygodniowe położenie wzrostowego RSI (14) nadal podtrzymuje nieznaczną przewagę dla popytu oraz kreśli tendencje zwyżkujące. Nad wszystko trzeba pamiętać, że pokonanie na południe strefy popytowej 1850 – 1750 USD za uncję pokazałoby pęknięcie „gorączki złota” i wejście w bardziej horyzontalne zmiany. Ponadto na ten moment tygodniowa zmienność złota sięga 65 USD za uncję, więc jeszcze sporo brakuje do stanów tego rynku, kiedy mieliśmy wahania rzędu 48 – 32 USD. To argumenty także przemawiające za wzrostowym układem FGOLD, gdyż część inwestorów może teraz doświadczyć zniechęcenia w fazie wzrostowej i spokojnego dryfu na północ. Co ciekawe właśnie w takiej fazie część graczy zawierza dopiero tendencji wzrostowej i jakże iluzorycznej na dłuższy termin.

Ważne opory dla złota wypadają przy 2088 – 2331 – 2369 USD.

Istotne wsparcia to 1988 – 1850 – 1750 – 1579 USD.

ROPA NAFTOWA

Wyczekiwanie na ważny impuls.

W ostatnim czasie w związku z dużymi spadkami zapasów ropy naftowej w USA zarządzający zwiększyli swoją długą ekspozycję na ropę WTI. To wywołało presję wzrostową na rynku FOIL oraz jemu pochodnych, także spowodowane dużymi zakupami tego surowca przez Chiny (W lipcu br. Chiny importowały 51,29 mln ton ropy naftowej, co odpowiada 12,08 mln baryłek dziennie i daje +25% importu r/r). Pamiętajmy jednak, że od początku sierpnia br. państwa, które podpisały porozumienie naftowe OPEC+, podwyższyły limity produkcji ropy o około 1,5 mln baryłek dziennie. Na świecie nadal mamy przygaszony popyt na ten surowiec z uwagi na ryzyko nowych restrykcji covidowych i brakuje oznak ożywienia podaży ropy z łupków w USA. To z kolei sugeruje, że rynek światowy powinien ponownie zrównoważyć się do 2021 r. a normalizacja popytu na FOIL tworzy sytuację, w której ostateczne ożywienie popytu mogłoby spowodować ponowny, skokowy wzrost presji na ropę naftową.

W ostatni piątek poznaliśmy dane z Baker Hughes nt. liczby funkcjonujących wiertni ropy naftowej w USA. Liczba wiertni ropy w tym kraju spadła o 4 do poziomu 176, natomiast łączna liczba funkcjonujących punktów wydobycia ropy i gazu utrzymała się na niezmienionym poziomie po wcześniejszych 13 tygodniach zniżek. Ogólnie, liczba wiertni ropy i gazu powoli się stabilizuje, a inwestorzy wyczekują powrotu do zwiększania produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych. Dane te są prognostykiem przyszłej produkcji ropy i gazu, natomiast z ich obecnego stanu nie wynika ruch w stronę konsensusu inwestorów a raczej wcześniej wspomniana presja popytowa dla ropy. Stąd trzeba dla tego rynku zwiększyć czujność, gdyż wykresowo widać, że zmienność na FOIL jest na poziomie sprzed pandemii a to sugeruje w niedalekiej przyszłości wystąpienie nieoczekiwanego impulsu kierunkowego na ropie. Zwłaszcza, że notowania dzienne wykazują brak impetu w fali wzrostowej i podwyższoną wagę oporu 43,24 USD. Warto zwrócić uwagę, że kontrakt CFD na ropę WTI znajduje się w kanale spadkowym a ważnym oporem pozostają okolice 49,66 – 50,00 USD za baryłkę.

Michał Pietrzyca - 2

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ZŁOTO

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GOLD/

Michał Pietrzyca

Analityk techniczny Wydziału Doradztwa i Analiz Rynkowych w Domu Maklerskim BOŚ. Trader i inwestor z zamiłowania, permanentnie uskutecznia i buduje systemy transakcyjne.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk