• Odbierz prezent
MFO S.A.: raport finansowy (2021-04-01 09:18)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-01
MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.2020-31.12.202001.01.2019-31.12.201901.01.2020-31.12.202001.01.2019-31.12.2019
Przychody z działalności operacyjnej428 485438 86695 768102 019
Zysk (strata) na działalności operacyjnej31 23833 9256 9827 886
Zysk (strata) brutto33 13431 6577 4067 359
Zysk (strata) netto 26 95325 4106 0245 907
Całkowite dochody ogółem27 01525 2686 0385 874
Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)4,083,850,910,89
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)4,083,850,910,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36 08820 4418 0664 752
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 958-13 773-4 237-3 202
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 461-3 363-1 891-782
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.12.2020Stan na 31.12.2019Stan na 31.12.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa311 399286 16767 47867 199
Kapitał własny187 299160 28440 58737 639
Zobowiązania długoterminowe41 05537 1328 8968 719
Zobowiązania krótkoterminowe83 04488 75117 99520 841

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku -4,6148 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku -4,2585 PLN/EUR,

-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 PLN/EUR od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 PLN/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu MFO_za Y2020.pdfList Prezesa Zarządu MFO_za Y2020
Wybrane dane finansowe _Y2020.pdfWybrane dane finansowe _Y2020
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.12.2020 zgodnie z MSSF.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.12.2020 zgodnie z MSSF
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.12.2020 zgodnie z MSSF.xhtmlSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.12.2020 zgodnie z MSSF.xhtml
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO 2020Y FINAL.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO 2020Y FINAL
Spraw z bad_mssf_jzp_emit pap wart_MFO za 2020 z dnia 30_03_2021-sig.pdfSprawozdanie bieglego rewidenta
Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_2020Y.pdfOświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_2020Y
Informacja Zarządu MFO SA o wyborze firmy audytorskiej_2020Y.pdfInformacja Zarządu MFO SA o wyborze firmy audytorskiej_2020Y
_Oświadczenie Rady Nadzorczej MFO SA w sprawie Komitetu Audytu_2020Y.pdf_Oświadczenie Rady Nadzorczej MFO SA w sprawie Komitetu Audytu_2020Y
_Ocena Rady Nadzorczej MFO SA dotycząca sprawozdan_2020Y.pdf_Oświadczenie Rady Nadzorczej MFO SA w sprawie Komitetu Audytu_2020Y

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Tomasz MirskiPrezes Zarządu
2021-04-01Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2021-04-01Adam PiekutowskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk