• Odbierz prezent
MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2021-03-12 11:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2020
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds d’investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, o następującej treści:

„Niniejszym Familiar S.A., SICAV-SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds d’investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Fundusz”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, iż w związku z zawarciem transakcji kupna w dniu 5 marca 2021 r. (rozliczonej w dniu 9 marca 2021 r.) 101 326 akcji spółki pod firmą Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), Fundusz przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał 382 556 akcji Spółki, stanowiących 4,9907 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 382 556 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 4,9907 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiadał 483 882 akcji Spółki, stanowiących 6,3125 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 483 882 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 6,3125 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Fundusz aktualnie posiada (tj. po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 10.03.2021 r.) 491 017 akcji Spółki, stanowiących 6,4056 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 491 017 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 6,4056 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Fundusz ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-248Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polskiej Organizacji Wojskowej 25
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2021-03-12PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk