• Odbierz prezent
MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r. (2021-04-14 16:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mex Polska S.A informuje, że po dokonaniu w dniu 14.04.2020 r. agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy za rok 2020 przewiduje, że przychody netto zamkną się kwotą 41 899 tys. zł (w roku 2019 były 75 304 tys. zł.), EBITDA oraz strata netto Grupy wyniosą odpowiednio (-) 2 533 tys. zł. i (-) 11 864 tys. zł. (w roku 2019 wyniosły 12 599 tys. zł. i 1 991 tys. zł.)
Spadek wyników roku 2020 to głównie skutek wprowadzonego w Polsce okresowego przymusowego zamknięcia wszystkich lokali gastronomicznych przez ponad 2 miesiące w drugim i ponad 2 miesiące czwartym kwartale 2020 roku. Dodatkowo przychody po otwarciu lokali gastronomicznych w pozostałym okresie roku 2020 były niższe niż w analogicznych okresach roku 2019, co było spowodowane obowiązującymi w lokalach gastronomicznych obostrzeniami sanitarnymi, wymuszającymi zmniejszenie ilości miejsc w salach konsumpcyjnych i ogródkach. Ponadto na wyniki roku 2020 miały wpływ inne zdarzenia będące skutkiem pandemii, z których najistotniejsze to: a/ zamknięcie 6 lokali, co spowodowało konieczność dokonania odpisów na zainwestowane w te lokale nakłady inwestycyjne w kwocie 2 707 tys. zł., b/ utworzony odpis aktualizacyjny na nakłady dotyczące lokalu prowadzonego przez spółkę Cafe Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 2 369 tys. zł., c/ utworzenie odpisu na wyposażenie zlikwidowanych lokali gastronomicznych w kwocie 507 tys. zł., d/ spisanie aktywów z tytułu podatku odroczonego w spółkach Grupy w kwocie 643 tys. zł., e/ odpis aktualizacyjny na wartość firmy w kwocie 656 tys. zł., oraz dodatkowo f/ różnice kursowe w wyniku przeliczenia MSSF 16 w kwocie 474 tys. zł.
Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie.
Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe 2020 roku wraz opisem zostaną zaprezentowane w Sprawozdaniu Finansowym zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 29 kwietnia 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-248Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polskiej Organizacji Wojskowej 25
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2021-04-14PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk