• Odbierz prezent
MET: Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 07.12.2022 roku (2022-12-07 18:09)
fot. freepik.com
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07.12.2022 roku, w obecności notariusza - Agnieszki Łabuszewskiej - prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53/63, odbyła się po przerwie zarządzonej w dniu 22.11.2022, dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie dokonało zmiany kolejności porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie procedowało według następującego porządku:

1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy czym Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktów nr 2 i 3 zaplanowanych według zmienionego porządku obrad.

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-12-07 18:09:45Radomir WoźniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk