• Odbierz prezent
MERLIN GROUP S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (2021-03-18 14:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2020
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje o powzięciu w dniu 18 marca 2021 r . informacji o wydaniu w dniu 16 marca 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, na skutek zażalenia Bluebird Capital S.A. z siedzibą w Warszawie – mniejszościowego akcjonariusza („Powód”) Emitenta - postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zgłoszonych przez Powoda żądań ustalenia nieistnienia, stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwał („Postanowienie”).

Zgodnie z treścią Postanowienia zabezpieczenie zostało udzielone poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 20 (w sprawie zmiany uchwały nr 8 w sprawie pokrycia straty spółki za 2018 r.), uchwały nr 21 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia strat spółki oraz zmiany statutu spółki), i uchwały nr 23 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 17 czerwca 2020 r. zaprotokołowanych przez notariusza Daniela Kupryjańczyka w akcie notarialnym z dn. 17 czerwca 2020r. rep. A nr 9068/2020 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania („Uchwały”). Zgodnie z treścią Postanowienia zażalenie zostało oddalone w pozostałej części.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że Uchwały zostały wykonane przed wydaniem Postanowienia, gdyż w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 17 czerwca 2020 roku uchwałami nr 20 i 21 (o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 17/2020, a w dniu 22 grudnia 2020 r. powyższy sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 17 czerwca 2020 roku uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (o czym Emitent informował w raporcie EBI nr 41/2020). W związku z powyższym Uchwały wywarły na długo przed dniem wydania Postanowienia docelowe skutki prawne w postaci wpisów w rejestrze przedsiębiorców KRS, toteż doszło do ich wykonania.

Zarząd Emitenta aktualnie oczekuje na doręczenie odpisu Postanowienia oraz analizuje konieczność podjęcia dalszych działań prawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERLIN GROUP S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie134
(ulica)(numer)
+48 22 262 62 80
(telefon)(fax)
biuro@merlingroup.plwww.merlingroup.pl
(e-mail)(www)
107-001-37-12141697924
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Przemysław Żbikowski Prezes ZarząduPrzemysław Żbikowski
2021-03-18Marek Belniak Członek ZarząduMarek Belniak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk