• Odbierz prezent
MERCOR S.A.: raport finansowy (2021-02-15 07:49)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sparwozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sparwozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-02-15
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej293 324294 44365 18268 426

Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej34 48827 1207 6646 302

Zysk brutto na działalności kontynuowanej32 30124 7927 1785 761

Zysk netto na działalności kontynuowanej26 91519 2485 9814 473

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej122(118)27(27)

Zysk netto27 03719 1306 0084 446

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej32 77125 8567 2826 008

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej(8 617)(9 542)(1 915)(2 217)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej(9 818)(17 386)(2 181)(4 040)

Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej14 336(1 072)3 186(249)

Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej2524045694

Przepływy pieniężne netto razem14 588(668)3 242(155)

Aktywa razem330 841321 28971 69170 577

Zobowiązania długoterminowe77 11973 74916 71116 200

Zobowiązania krótkoterminowe86 415101 69018 72622 338

Kapitał własny167 307145 85036 25432 039

Kapitał podstawowy3 9153 915848860

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego161 248141 08534 94130 992

Liczba akcji15 608 71215 658 53515 608 71215 658 535

Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej1,721,230,380,28

Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej0,01(0,01)0,00(0,00)

Zysk netto na jedną akcję1,731,220,380,28

Wartość księgowa na jedną akcję10,339,012,241,98
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,6148 na dzień 31 grudnia 2020 roku i po kursie 4,5523 na dzień 31 marca 2020 roku.

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,5001 za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz po kursie 4,3031 za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1. Raport_IIIQ_2020_2021.pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał zakończony 31 grudnia 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2021-02-15
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-02-15
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk