• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: raport finansowy (2021-03-17 19:41)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-17
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H.Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
259400YONW18M3H4WX660000036244
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów739 679,00274 384,00165 321,0063 784,00
Wynik na działalności operacyjnej318 330,00-1 105,0071 148,00-257,00
EBITDA (*)321 108,001 327,0071 769,00308,00
Wynik netto312 025,00-1 853,0069 739,00-431,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona)10 491 370,0010 589 100,0010 491 370,0010 589 100,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję29,63-0,176,62-0,04
Długoterminowe aktywa finansowe44 856,0044 783,009 720,0010 516,00
Zapasy158 688,0059 095,0034 387,0013 877,00
Należności302 882,0053 767,0065 633,0012 626,00
Pozostałe aktywa finansowe147 318,000,0031 923,000,00
Środki pieniężne10 968,008 125,002 377,001 908,00
Aktywa razem687 775,00221 108,00149 037,0051 922,00
Kapitał zakładowy10 604,0010 589,002 298,002 487,00
Kapitał własny401 370,00104 749,0086 975,0024 598,00
Zobowiązania długoterminowe125 228,0028 412,0027 136,006 672,00
Zobowiązania krótkoterminowe156 892,0083 877,0033 998,0019 696,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 923,0013 843,00-1 994,003 218,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-64 715,008,00-14 464,002,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej76 427,00-10 263,0017 082,00-2 386,00
(*) Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Do Akcjonariuszy_2020.xhtmlList Prezesa do akcjonariuszy
List Do Akcjonariuszy_2020.BES.xhtml.xadesList Prezesa do akcjonariuszy - podpisy
MercatorMedical_SzB_JSF_2020.xhtmlSprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
MercatorMedical_SzB_JSF_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podpisy
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2020.BES.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe - podpisy
Sprawozdanie Z Działalności_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Z Działalności_2020.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności - podpisy
Raport Niefinansowy_2020.xhtmlSprawozdanie n/t informacji niefinansowych
Raport Niefinansowy_2020.BES.xhtml.xadesSprawozdanie n/t informacji niefinansowych - podpisy
Raport Ład Korporacyjny Jednostkowy_2020.xhtmlRaport dotyczący stosowania ładu korporacynego
Raport Ład Korporacyjny Jednostkowy_2020.BES.xhtml.xadesRaport dotyczący stosowania ładu korporacynego - podpisy
Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą_2020.xhtmlOcena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą
Ocena sprawozdań. przez Radę Nadzorczą_2020.BES.xhtml.xadesOcena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą - podpisy
Oświadczenie dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie dotyczące komitetu audytu.BES.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk