• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: Planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych (2021-03-17 20:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta podjęcia uchwały o przeznaczeniu całego zysku netto Emitenta osiągniętego w roku 2020 w kwocie 312.025 tys. zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na program odkupu akcji własnych.
Zarząd Emitenta podjął jednocześnie uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie odpowiadającej wysokości zysku osiągniętego przez Emitenta w roku obrotowym 2020 oraz o rekomendowaniu udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu odkupu akcji własnych w terminie jednego roku od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Stosownie do propozycji Zarządu, akcje własne Emitenta podlegałyby nabyciu w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta rekomenduje również, aby cena nabycia akcji własnych nie była niższa niż 400,00 zł (czterysta złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych). Zarząd będzie także zobowiązany do nabycia akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.
Rekomendacja Zarządu Emitenta pozostaje w zgodzie z informacjami przekazywanymi w ramach raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zgłaszając propozycję dotyczącą sposobu podziału zysku netto Emitenta wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w wysokości stanowiącej około jedną trzecią skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercator Medical za rok 2020, Zarząd Emitenta kieruje się między innymi koniecznością zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę Emitenta projektów inwestycyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk