• Odbierz prezent
MENNICA: raport finansowy (2021-10-28 00:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-10-28
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-232Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ciasna6
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży941 666611 934206 574137 761

Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto113 75163 16124 95414 219

Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto74 29532 11016 2987 229

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 75 35529 66216 5316 678

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 103 24112 94422 6482 914

Skonsolidowany zysk netto 84 0909 68018 4472 179

Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej81 93711 14817 9742 510

Całkowite dochody ogółem84 0909 68018 4472 179

Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej81 93711 14817 9742 510

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38 252-19 1888 391-4 320

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 143-18 4401 567-4 151

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-35 816-25 860-7 857-5 822

Przepływy pieniężne netto razem9 579-63 4872 101-14 292

Aktywa trwałe razem355 958361 28976 83378 289

Aktywa obrotowe razem500 931520 998108 125112 897

Suma aktywów856 889882 287184 956191 186

Zobowiązania długoterminowe razem14 68413 8403 1692 999

Zobowiązania krótkoterminowe razem206 436280 97244 55960 885

Kapitał własny635 769587 475137 229127 302

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej582 772536 631125 790116 285

Kapitał zakładowy51 13851 13811 03811 081

Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia)51 124 05051 138 09651 124 05051 138 096

Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 087 19151 129 94251 087 19151 129 942

Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,650,190,360,04

Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)1,600,220,350,05

Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)12,4311,492,682,49
Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2021 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2020 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2021.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-28Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


2021-10-28Artur JastrząbCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych


2021-10-28Katarzyna BudnickaCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk