• Odbierz prezent
MEI: Raport miesięczny za luty 2021 roku (2021-03-13 08:10)

Spis załączników:

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2021 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym funduszu, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku pandemii czy zmiany trendu może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w lutym 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W lutym 2021 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W miesiącu lutym, otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w lutym 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w lutym 2021 roku było przekroczenie wartości transakcji rynkowych w ramach jednego miesiąca, które pierwszy raz w historii funduszu było wyższe niż jeden milion i osiemset tysięcy złotych. Luty 2021 roku był kolejnym miesiącem wysokiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych, przekroczyła kwotę 1.881,94 tys. złotych, co stanowi wzrost o ponad 58% w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz nabytych poza transakcjami sesyjnymi na podstawie umów cywilnoprawnych, przekroczyła kwotę 425,79 tys. złotych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. W lutym 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:

1.1 W dniu 14 lutego 2021 raport numer 5/2021 - Raport za styczeń 2021 roku

2. W lutym 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

2.1 W dniu 15 lutego 2021 roku raport bieżący 2/2021 – Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji.
2.2 W dniu 22 lutego 2021 roku raport bieżący 3/2021 – Podpisanie listu intencyjnego ws. przejęcia projektów : "www.wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS"
2.3 W dniu 22 lutego 2021 roku raport bieżący 4/2021 – Podpisanie listu intencyjnego – korekta raportu.
2.4 W dniu 23 lutego 2021 roku raport bieżący 5/2021 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia akcji własnych na rzecz jednego inwestora
2.5 W dniu 28 lutego 2021 roku raport bieżący 6/2021 – Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2021 roku.

- Raport miesięczny za marzec 2021 roku do 14 kwietnia 2021 roku.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-13 08:10:38Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk