• Odbierz prezent
MEGARON S.A.: raport finansowy (2022-09-27 08:15)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2022
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2021obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
data przekazania: 2022-09-27
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
B-think Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 80125 0115 7735 500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7942 464171542
Zysk (strata) brutto5072 321109510
Zysk (strata) netto3441 77574390
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6651 351359297
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-134-735-29-162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-985-1 244-212-274
Przepływy pieniężne netto, razem546-628118-138
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)39 68937 8558 4798 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 99215 9623 8443 470
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7604 361803948
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 2198 1892 1831 780
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)21 69721 8934 6364 760
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)540540115117
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,130,660,030,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,660,030,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8,048,091,721,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8,048,091,721,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,370,040,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

-

PlikOpis
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
MEGARON_PSF_PSR_1H 2022.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelności.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-26Piotr SikoraPrezes Zarządu
2022-09-26Kasper Zaziemski Członek Zarządu
2022-09-26Kajetan ZaziemskiCzłonek Zarządu
2022-09-26Mariusz SikoraCzłonek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis
Sprawozdanie z dzialalnosci za I pórocze 2022.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20222021półrocze / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe25 88925 76026 699
Wartości niematerialne i prawne, w tym:263216247
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe25 29625 36726 178
Należności długoterminowe71512
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek71512
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe324162261
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego294138247
Inne rozliczenia międzyokresowe292313
Aktywa obrotowe13 80012 09513 443
Zapasy4 6344 1994 390
Należności krótkoterminowe7 6207 1667 503
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek7 6207 1667 503
Inwestycje krótkoterminowe872327996
Krótkoterminowe aktywa finansowe872327996
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne872327996
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe637404554
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m39 68937 85540 142
PASYWA
Kapitał własny21 69721 89321 846
Kapitał zakładowy540540540
Kapitał zapasowy9 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny222
Pozostałe kapitały rezerwowe11 39810 11610 116
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto3441 8221 775
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 99215 96218 296
Rezerwy na zobowiązania1 6239571 580
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego822776756
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne265181386
długoterminowa333922
krótkoterminowa233142363
Pozostałe rezerwy536438
długoterminowe
krótkoterminowe536438
Zobowiązania długoterminowe3 7604 3615 438
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek3 7604 3615 438
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe10 2198 1898 614
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek9 9228 0318 381
Fundusze specjalne297158233
Rozliczenia międzyokresowe2 3902 4542 664
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe2 3902 4542 664
długoterminowe1 9192 0202 229
krótkoterminowe471435435
P a s y w a r a z e m39 68937 85540 142
Wartość księgowa21 69721 89321 846
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,048,118,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,048,118,09

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys.
półrocze / 20222021półrocze / 2021
Należności warunkowe3 5233 3883 300
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)3 5233 3883 300
otrzymanych gwarancji i poręczeń
należności dochodzonychnych drodze sądowej2 8932 8932 893
odsetki od nalezności dochodzonych na drodze sądowej630495407
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m3 5233 3883 300

W dniu 21.04.2022 roku Sąd pierwszej instancji oddalił w całości powództwo. 06.07.2022 roku Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie apelację od wyroku zaskarżając ten wyrok w części, tj. w zakresie powództwa o zapłatę 1 094 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:26 80125 011
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów26 71224 926
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8985
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:15 03213 483
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 99513 436
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3747
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży11 76911 528
Koszty sprzedaży6 0075 712
Koszty ogólnego zarządu4 6294 386
Zysk (strata) ze sprzedaży1 1331 429
Pozostałe przychody operacyjne2781 290
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1437
Dotacje209209
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych64
Inne przychody operacyjne54979
Pozostałe koszty operacyjne616255
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4734
Inne koszty operacyjne570221
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7942 464
Przychody finansowe9
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:9
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe287152
Odsetki w tym:28638
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne1114
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto5072 321
Podatek dochodowy163546
część bieżąca273394
część odroczona-110152
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto3441 775
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4383 479
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,66

Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku sprawozdania półrocznego, jest to zysk za I i II kwartał bieżącego roku oraz zysk za III i IV kwartał roku poprzedniego.

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20222021półrocze / 2021
Kapitał własny na początek okresu (BO)21 89321 07021 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych21 89321 07021 070
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540
Kapitał zapasowy na początek okresu9 4139 4139 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu9 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu10 1168 2888 288
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 2821 8281 828
zwiększenia (z tytułu)1 2821 8281 828
podziału wyniku finansowego1 2821 8281 828
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu11 39810 11610 116
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 8222 8272 827
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 8222 8272 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 8222 8272 827
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)1 8222 8272 827
podziału wyniku na kapitał rezerwowy1 2821 8281 828
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli540999999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto3441 8221 775
zysk netto3441 8221 775
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )21 69721 89321 846
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 69721 89321 846

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022półrocze / 2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto3441 775
Korekty razem1 321-425
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 3861 294
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)28698
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-14
Zmiana stanu rezerw666823
Zmiana stanu zapasów-435-1 566
Zmiana stanu należności-1 955-2 652
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 8823 150
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-495-676
Inne korekty-895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 6651 351
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy80184
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14114
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:6570
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach6570
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych6570
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki214919
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych157870
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:5749
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach5749
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe5749
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-134-735
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8960
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki8960
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 8811 244
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek782558
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego813588
Odsetki28698
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-985-1 244
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)546-628
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:546-628
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu3271 625
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:872996
o ograniczonej możliwości dysponowania475204

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Pozostale_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk