• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: raport finansowy (2021-04-20 18:43)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna132/134
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20192019
Razem przychody z działalności3721648338
Razem koszty z działalności operacyjnej-2613-2258-584-525
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2241-2094-501-487
Zysk (strata) na działalności gospodarczej-2915-2158-652-502
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2915-2158-652-502
Suma całkowitych dochodów-2915-2386-652-555
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-2890-2019-646-469
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2909-2253-650-524
Środki pieniężne netto z działalności finansowej11777631026321467
Zysk (strata) netto na jedną akcję-0,54-0,55-0,12-0,13
Aktywa razem207221167544902530
Zobowiązania razem33613219728698
Zobowiązania krótkoterminowe razem13301020288221
Zobowiązania długoterminowe razem20312200440477
Kapitał własny17360845537621832
Nadwyżka ze sprzedaży akcji240021263052012737
Wartość aktywów netto na jedną akcję3,241,940,700,42

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
01_List Prezesa Zarządu Medinice S.A..pdfList Prezesa Zarządu Medinice S.A.
02_Wybrane Dane Finansowe Medinice S.A..pdfWybrane Dane Finansowe Medinice S.A.
03_SF 2020 Medinice S.A..pdfSprawozdanie Finansowe 2020 Medinice S.A.
04_Sprawozdanie Zarządu Medinice S.A..pdfSprawozdanie Zarządu Medinice S.A.
05_Oświadczenia i Informacja Zarządu Medinice S.A..pdfOświadczenia i Inofmracja Zarządu Medinice S.A.
06_Oświadczenia Rady Nadzorczej Medinice S.A..pdfOświadczenia Rady Nadzroczej Medinice S.A.
07_Sprawozdanie z badania Medinice S.A..pdfSprawozdanie z badania Medinice S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Sanjeev ChoudharyPrezes Zarządu
2021-04-20Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu
2021-04-20Piotr WilińskiWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Katarzyna Kowalczyk


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk