Advertisement
  • Odbierz prezent
Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii H (2021-04-19 10:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., Zarząd Medicofarma Biotech S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła ze spółką Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę objęcia akcji serii H Spółki („Umowa Objęcia Akcji”).

Zawarcie Umowy Objęcia Akcji, nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r. uchwały nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 8.541.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie emisyjnej w wysokości 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję, a zatem łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 2.050.000,08 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych i osiem groszy).

Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Medicofarma Biotech SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Medicofarma Biotech S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Roździeńskiego11
(ulica)(numer)
(32) 268 64 05(32) 268 64 05
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6292195774277501658
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu
Cezary Kilczewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk