• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku (2022-09-23 22:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 r., opisanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki za 2021 rok, zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Holding”) zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia przez Holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) od spółki Medi-Lynx Monitoring Inc., która zbyła na rzecz Grupy Emitenta udziały w Medi-Lynx.
Rozpoznane zobowiązanie opiewa na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł) i odpowiada wartości poręczonego zobowiązania na dzień publikacji sprawozdania półrocznego na 30 czerwca 2022 r. tj. dnia 29 września 2022 r. Rozpoznane zobowiązanie obciąża koszty finansowe w drugim kwartale 2022 r. oraz zostało wykazane w części jako krótko (4,0 mln zł) i długoterminowe (3,3 mln zł), inne zobowiązania finansowe w bilansie Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r.
Rozpoznanie w/w zobowiązania wg. szacunków Emitenta będzie skutkować przekroczeniem określonego w umowie o kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. („Bank”) kowenantu (wskaźnik długu netto zdefiniowany jako zob. finansowe minus gotówka do EBITDA zdefiniowana jako zysk ze sprzedaży powiększony o amortyzację) wymaganego na poziomie min. 3,0 tegoż wskaźnika. Spółka wystąpiła do Banku z wnioskiem o weryfikację tego faktu, jego konsekwencji oraz o odstąpienie od stosowania przewidzianych umową sankcji z tego tytułu polegających na podwyższeniu marży kredytu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kowenant nie był przekroczony. Na dzień 20 września 2022 roku dostępny limit kredytowy wynosił 2,6 mln zł, z którego wykorzystano na dzień 20 września 2022 roku 2,4 mln zł.
Emitent zwraca uwagę, że zobowiązanie to, w kwotach wymagalnych, jest od momentu jego powstania ujawniane jako zobowiązanie finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Rozpoznanie tego zobowiązania w bilansie jednostkowym Emitenta wynika z faktu, że po sprzedaży Medi-Lynx, wobec trwającej niepewności co do otrzymania przez Holding zmiennych składników ceny za zbycie Medi-Lynx (które zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022), Holding może nie mieć własnych środków na spłatę zobowiązania z tytułu nabycia Medi-Lynx i efektywnie będzie musiało być ono finansowane przez Emitenta na mocy udzielonego poręczenia.
Treść weksla i poręczenia została zmieniona w dniu 15 lipca 2022 r., jak zostało to szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 47/2022. Na chwilę obecną, spłaty zadłużenia ustalone są w równych, comiesięcznych ratach po 75 tys. USD miesięcznie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 1 maja 2024 roku, a następnie w równych ratach po 59 tys. USD miesięcznie, do czasu spłaty całości zadłużenia do maja 2025 roku.
Spółka wskazuje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2022, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku opublikowany będzie przez Spółkę w dniu 29 września 2022 roku.
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-23Maciej Gamrot

Jarosław Jerzakowski
Członek Zarządu ds. Finansowych

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk