• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: raport finansowy (2021-03-30 18:58)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży111 734173 87024 973 40 418
Strata na sprzedaży-38 345-338-8 570-79
Strata na działalności operacyjnej-37 508-85-8 383-20
Strata przed opodatkowaniem-39 950-2 655-8 929-617
Zysk/(strata) netto-27 676-299-6 186-70
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej-12 9194 279-2 887995
-przypadający na udziały niedające kontroli-14 757-4 578-3 298-1 064
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy-3,121,19-0,700,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 95613 499-8843 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 005-2 793-1 119-649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 008-59 7453 131-13 888
Przepływy pieniężne netto razem5 047-49 0391 128-11 400
Stan na dzień31/12/202031/12/201931/12/202031/12/2019
Aktywa trwałe 242 663246 862 52 584 57 969
Wartości niematerialne201 767209 717 43 722 49 247
Aktywa finansowe długoterminowe200200 43 47
Aktywa obrotowe 40 74136 400 8 828 8 548
Należności krótkoterminowe24 54425 250 5 319 5 929
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 19711 150 3 510 2 618
Zobowiązania długoterminowe38 89330 631 8 428 7 193
Zobowiązania krótkoterminowe37 14627 909 8 049 6 554
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej207 355195 840 44 933 45 988
Kapitał zakładowy433361 94 85
Udziały niedające kontroli1028 882 2 6 782
Liczba akcji (w szt.)4 327 8293 606 526 4 327 829 3 606 526
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)47,9154,30 10,38 12,75

·Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585 EUR/PLN;
· Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,4742 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,3018 EUR/PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitalowej Medicalgorithmics za 2020 rok.pdfSkonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020, zawierający: Pismo Prezesa Zarządu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki Medicalgorithmics S.A., Oświadczenia Zarządu. Oświadczenia i Ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z badania GK Medicalgorithmics_2020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Marek Jacek DziubińskiPrezes Zarządu
2021-03-30Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2021-03-30Peter G. PelleritoCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk