• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: raport finansowy (2021-03-30 18:55)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody ze sprzedaży51 69148 98611 55311 387

Zysk na sprzedaży24 40317 5315 4544 075

Zysk z działalności operacyjnej21 26117 9364 7524 169

Zysk brutto21 78420 0994 8694 672

Zysk netto21 20516 5944 7393 857

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)5,124,601,151,07

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 95013 5762123 156

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 14612 135-9272 821

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 038-39 474456-9 176

Przepływy pieniężne netto razem-1 158-13 763-259-3 199

Stan na dzień31/12/202031/12/201931/12/202031/12/2019

Aktywa trwałe 189 431188 68441 04944 308

Aktywa obrotowe 42 40317 4299 1884 093

Wartości niematerialne22 22422 2874 8165 234

Aktywa finansowe długoterminowe65 72764 02114 24315 034

Należności krótkoterminowe37 2699 6848 0762 274

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8291 987180467

Kapitał własny217 458183 67447 12243 131

Kapitał zakładowy4333619485

Zobowiązania krótkoterminowe6 9395 9341 5041 393

Zobowiązania długoterminowe7 43716 5051 6123 876

Liczba akcji (w szt.)4 327 8293 606 5264 327 8293 606 526

Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)50,2550,9310,8911,96
• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585 EUR/PLN;
• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,4742 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,3018 EUR/PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Jednostkowy raport roczny Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowy raport roczny Medicalgorithmics S.A. zawierający: Pismo Prezesa Zarządu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki Medicalgorithmics S.A., Oświadczenia Zarządu. Oświadczenie i Ocena Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z badania Medicalgorithmics_2020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Marek Jacek DziubińskiPrezes Zarządu


2021-03-30Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych


2021-03-30Peter G. PelleritoCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Michał WłodarczykPartner w CSWP Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Medicalgorithmics S.A
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk