• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (2022-01-07 16:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia: 2022-01-07
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Spółka w dniu 7 stycznia 2022 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, tj. 18.419.368 (osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, tj. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda akcja, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLEMLAB00018.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-07Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2022-01-07Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk