• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: raport finansowy (2021-05-31 21:46)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-05-31
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży30 16126 9486 5976 230
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(445)(1422)(97)(329)
Zysk (strata) brutto(743)(2 181)(163)(504)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(828)(2 252)(181)(521)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(5)(767)(1)(177)
Zysk (strata) netto(833)(3 019)(182)(698)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(513)(2 305)(112)(533)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 1492 300689532
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(158)(237)(35)(55)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 715)(809)(594)(187)
Przepływy pieniężne netto, razem2751 25560290
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 419 36818 819 53918 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 419 36818 819 53918 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(0,03)(0,13)(0,01)(0,03)
31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020
Aktywa obrotowe31 74439 2166 8128 498
Aktywa trwałe36 79137 4437 8958 114
Aktywa razem68 62176 75114 72516 631
Zobowiązania krótkoterminowe32 10336 7066 8897 954
Zobowiązania długoterminowe13 60814 9032 9203 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej17 39818 5213 7334 013
Udziały niekontrolujące5 4546 0611 1701 313
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży2 1252 944465681
Koszty działalności operacyjnej2 0363 458445800
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(108)(483)(24)(112)
Zysk (strata) brutto1 056(643)231(149)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 049(650)229(151)
Zysk (strata) netto ogółem1 049(650)229(151)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(218)(998)(48)(231)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 195(186)261(43)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(982)851(215)197
Przepływy pieniężne netto, razem(5)(333)(1)(77)
Średnia ważona liczba akcji 18 819 53918 419 36818 819 53918 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 53918 419 36818 819 53918 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,06(0,04)0,01(0,01)
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe34 06634 6007 3107 498
Aktywa obrotowe5 8886 2191 2631 348
Aktywa razem39 95440 8208 5738 845
Zobowiązania długoterminowe 8 5259 2641 8292 007
Zobowiązania krótkoterminowe 9 54410 8372 0482 348
Kapitał własny21 88520 7184 6964 489
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN/EUR)
1,161,110,250,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,161,110,250,24
Zastosowane kursy walut (EUR)Okres sprawozdawczy 01.01.-31.03.2021Okres porównywalny 01.01.-31.03.2020Okres porównywalny 01.01-31.12.2020
Średni kurs na koniec okresu4,66034,55234,6148
Średni kurs okresu4,57214,32574,4742
Najwyższy średni kurs w okresie4,66034,60444,6330
Najniższy średni kurs w okresie4,47734,22794,2279

Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
-
średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Q1_2021_MEDIACAP.pdfRaport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-05-31Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu
2021-05-31Marcin JeziorskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk