• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: raport finansowy (2021-03-31 20:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202019 (przekształcone)20202019 (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży122 581132 69827 39830 866
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3407 0551 1941 641
Zysk (strata) brutto4 9611981 10946
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 077-555911-129
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-1 593-2 662-356-619
Zysk (strata) netto ogółem2 484-3 216555-748
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 1411 509478351
Przepływy operacyjne netto z działalności operacyjnej3 61819 5158094 539
Przepływy operacyjne netto z działalności inwestycyjnej-2 154-14 283-481-3 322
Przepływy operacyjne netto z działalności finansowej-1 197-143-268-33
Przepływy operacyjne netto, razem2675 089601 184
Średnia ważona liczba akcji18 651 16118 419 36818 651 16118 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 651 16118 419 36818 651 16118 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,22-0,030,05-0,01
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa obrotowe39 21642 6438 49810 014
Aktywa trwałe37 44339 2548 1149 218
Aktywa razem76 75182 41016 63119 352
Zobowiązania krótkoterminowe36 70644 4387 95410 435
Zobowiązania długoterminowe14 90316 5933 2293 896
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej18 52114 1474 0133 322
Udziały niekontrolujące6 0616 5171 3131 530
Liczba akcji18 651 16118 419 36818 651 16118 419 368

Zastosowane kursy walut.

Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:

- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,

- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2020

średni kurs na koniec okresu: 4,6148


średni kurs okresu: 4,4742

najwyższy średni kurs w okresie: 4,6330

najniższy średni kurs w okresie: 4,2279


Okres porównywalny 01.01.-31.12.2019

średni kurs na koniec okresu: 4,2585


średni kurs okresu: 4,2992

najwyższy średni kurs w okresie: 4,3891

najniższy średni kurs w okresie: 4,2406

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy MEDIACAP 2020.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GRUPY MEDIACAP 2020.pdf
MEDIACAP_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_skonsolidowane.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek OlechowskiPrezes ZarząduJacek Olechowski
2021-03-31Edyta GurazdowskaWiceprezes ZarząduEdyta Gurazdowska
2021-03-31Marcin JeziorskiWiceprezes ZarząduMarcin Jeziorski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Dorota GrudzińskaGłówna KsięgowaDorota Grudzińska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk