• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: raport finansowy (2021-03-31 20:08)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi10 662 18 1762 3834 228
Koszty działalności operacyjnej11 11618 2902 4844 254
Zysk _strata_ na działalności operacyjnej-321144-7233
Zysk _strata_ brutto847-5 544189-1 290
Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej987-4 745221-1 104
Zysk _strata_ netto ogółem987-4 745221-1 104
Liczba akcji w sztukach średnioważona18 651 16118 419 36818 651 16118 419 368
Zysk _strata_ netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną _zł/euro0,05-0,260,010,00
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa trwałe34 60035 4747 4988 330
Aktywa obrotowe6 2199 5001 3482 231
Kapitał własny20 71818 5374 4904 353
Zobowiązania długoterminowe9 2649 7582 0072 291
Zobowiązania krótkoterminowe10 83716 6782 3483 917
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,111,010,240,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 3034 139-291963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 788- 5 221340-1 214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 2541 847-280430

Zastosowane kursy walut.

Do przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdania finansowego zastosowano kursy:

- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej,

- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2020

średni kurs na koniec okresu: 4,6148

średni kurs okresu: 4,4742

najwyższy średni kurs w okresie: 4,6330


najniższy średni kurs w okresie: 4,2279


Okres porównywalny 01.01.-31.12.2019

średni kurs na koniec okresu: 4,2585

średni kurs okresu: 4,2992

najwyższy średni kurs w okresie: 4,3891


najniższy średni kurs w okresie: 4,2406

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe MEDIACAP SA 2020.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GRUPY MEDIACAP 2020.pdf
MEDIACAP_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_jednostkowe.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek OlechowskiPrezes ZarząduJacek Olechowski
2021-03-31Edyta GurazdowskaWiceprezes ZarząduEdyta Gurazdowska
2021-03-31Marcin JeziorskiWiceprezes ZarząduMarcin Jeziorski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Dorota GrudzińskaGłówna KsięgowaDorota Grudzińska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk