• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2022-09-30 19:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-06-01 do 2022-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-30
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 98 906 123 575 21 304 27 176

Koszt własny sprzedaży 94 910 116 795 20 443 25 685

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 305 3 504 66 771

Zysk (strata) brutto-250 3 087 -54 679

Zysk (strata) netto-1 602 2 323 -345 511

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,03 0,05 -0,01 0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 493 -16 394 2 260 -3 605

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 -10 -6 -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 414 3 402 -4 182 748


30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021

Aktywa trwałe 4 589 7 019 980 1 526

Aktywa obrotowe 116 765 130 450 24 947 28 362

Kapitał własny 28 479 30 081 6 084 6 540

Zobowiązania długoterminowe 6 594 7 154 1 409 1 555

Zobowiązania krótkoterminowe 86 281 100 234 18 434 21 793

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,62 0,65 0,13 0,14

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

PlikOpis

MDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.06.2022.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia S.A. za I półrocze 2022r.

MDI Energia SA SZZD 30.06.2022.pdfSprawozdanie zarządu z działalności MDI Energia S,A. za I półrocze 2022r.

Raport z przeglądu MDI Energia S.A. 30.06.2022 r.-sig.pdfRaport Audytora z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-09-30Grzegorz SochackiPrezes Zarządu


2022-09-30Piotr GajekWiceprezes Zarządu


2022-09-30Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


2022-09-30Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk