• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:28)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 46 373 61 721 9 979 13 499
Koszt własny sprzedaży 44 107 58 092 9 491 12 706
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-295 1 826 -63 399
Zysk (strata) brutto-255 1 664 -55 364
Zysk (strata) netto-364 1 344 -78 294
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,01 0,03 -0,00 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 791 -18 851 -385 -4 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -24 - -5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 854 7 442 -1 905 1 628
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa trwałe 5 803 6 919 1 247 1 504
Aktywa obrotowe 121 242 130 330 26 060 28 336
Kapitał własny 29 421 29 785 6 324 6 476
Zobowiązania długoterminowe 6 888 7 154 1 480 1 555
Zobowiązania krótkoterminowe 90 736 100 310 19 503 21 809
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,64 0,65 0,14 0,14

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2022-sig.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za I kwartał 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2022-05-27Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2022-05-27Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2022-05-27Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk